Pineapple

- đạo

♦ Phiên âm: (dǎo, dào)

♦ Bộ thủ: Thốn ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Dẫn đưa, dẫn đường. ◎Như: tiền đạo đi trước dẫn đường. ◇Pháp Hoa Kinh : Dẫn đạo chúng sanh tâm (Pháp sư công đức ) Dẫn dắt lòng chúng sinh.
♦(Động) Chỉ bảo, khai mở. ◎Như: khai đạo mở lối, huấn đạo dạy bảo.
♦(Động) Truyền, dẫn. ◎Như: đạo điện dẫn điện, đạo nhiệt dẫn nhiệt.

: dǎo
1.
2.
3.


Vừa được xem: 酌定抱一