- đạo

Phiên âm: (dǎo,  dào)
Bộ 41 thốn [12, 15] U+5C0E
Ngũ hành: cập nhật
♦(Động) Dẫn đưa, dẫn đường. ◎Như: tiền đạo đi trước dẫn đường. ◇Pháp Hoa Kinh : Dẫn đạo chúng sanh tâm (Pháp sư công đức ) Dẫn dắt lòng chúng sinh.
♦(Động) Chỉ bảo, khai mở. ◎Như: khai đạo mở lối, huấn đạo dạy bảo.
♦(Động) Truyền, dẫn. ◎Như: đạo điện dẫn điện, đạo nhiệt dẫn nhiệt.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .