Pineapple

- đối

♦ Phiên âm: (duì)

♦ Bộ thủ: Thốn ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()duì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 使
10,
11.
12.
13.
14.


Vừa được xem: 北宗