VN520


              

Phiên âm : duì

Hán Việt : đối

Bộ thủ : Thốn (寸)

Dị thể :

Số nét : 5

Ngũ hành :

: (對)duì
1. 答, 答话, 回答: 对答如流.无言以对.
2. 朝着: 对酒当歌.
3. 处于相反方向的: 对面.
4. 跟, 和: 对他商量一下.
5. 互相, 彼此相向地: 对立.对流.对接.对称.对峙.
6. 说明事物的关系: 对于.对这事有意见.
7. 看待, 应付: 对待.
8. 照着样检查: 核对.校对.
9. 投合, 适合, 使相合: 对应.对劲.
10, 正确, 正常, 表肯定的答语: 神色不对.
11. 双, 成双的: 配对.对偶.对仗.
12. 平分, 一半: 对开.
13. 搀和: 对水.
14. 量词, 双: 一对鹦鹉.


Xem tất cả...