Pineapple

- định

♦ Phiên âm: (dìng)

♦ Bộ thủ: Miên ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Đã đúng, không sửa đổi nữa. ◎Như: định nghĩa nghĩa đúng như thế, định luật luật không sửa đổi nữa, định cục cuộc diện đã thành hình, đã ngả ngũ xong xuôi.
♦(Hình) Không dời đổi, bất động. ◎Như: định sản bất động sản.
♦(Hình) Đã liệu, đã tính trước, đã quy định. ◎Như: định lượng số lượng theo tiêu chuẩn, định thì giờ đã quy định, định kì kì đã hẹn.
♦(Động) Làm thành cố định. ◎Như: định ảnh dùng thuốc làm cho hình chụp in dấu hẳn lại trên phim hoặc giấy ảnh.
♦(Động) Làm cho yên ổn. ◎Như: bình định dẹp yên, an bang định quốc làm cho quốc gia yên ổn, hôn định thần tỉnh tối xếp đặt cho yên chỗ, sớm thăm hỏi (săn sóc cha mẹ). ◇Nguyễn Du : Đình vân xứ xứ tăng miên định (Vọng quan âm miếu ) Mây ngưng chốn chốn sư ngủ yên.
♦(Động) Làm cho chắc chắn, không thay đổi nữa. ◎Như: quyết định quyết chắc, phủ định phủ nhận, tài định phán đoán.
♦(Động) Ước định, giao ước. ◎Như: thương định bàn định, văn định trai gái kết hôn (cũng nói là hạ định ).
♦(Phó) Cuối cùng, rốt cuộc (biểu thị nghi vấn). ◇Lí Bạch 李白: Cử thế vị kiến chi, Kì danh định thùy truyền? , (Đáp tộc điệt tăng ) Khắp đời chưa thấy, Thì cái danh ấy cuối cùng ai truyền?
♦(Phó) Tất nhiên, hẳn là, chắc chắn. ◎Như: định năng thành công tất nhiên có thể thành công, định tử vô nghi hẳn là chết không còn ngờ gì nữa. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Định tri tương kiến nhật, Lạn mạn đảo phương tôn , (Kí Cao Thích ) Chắc hẳn ngày gặp nhau, Thỏa thích dốc chén say.
♦(Danh) Nhà Phật có phép tu khiến cho tâm tĩnh lặng, không vọng động, gọi là định. ◎Như: nhập định .
♦(Danh) Họ Định.

: dìng
1. 稿
2. 使
3.
4.
5.
6.
7. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: