Pineapple

- tống

♦ Phiên âm: (sòng)

♦ Bộ thủ: Miên ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Nước Tống.
♦(Danh) Nhà Tống (420-478), Tống Vũ đế được nhà Tấn trao ngôi cho, làm vua được 59 năm, sau trao cho Tề . Sau lại có Triệu Khuông Dận được nhà Chu trao ngôi cho cũng gọi là nhà Tống (960-1279), làm vua được được 340 năm rồi bị nhà Nguyên diệt mất.
♦(Danh) Họ Tống.

: sòng
1.
2.
3. 1000
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 板籍揄揚慶典