Pineapple

- tha, đà

♦ Phiên âm: (tā, tuō)

♦ Bộ thủ: Miên ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Đời xưa dùng như chữ đà , nghĩa là không phải, khác, biệt. ◎Như: tha san chi thạch đá của núi khác, cảm hữu tha chí dám có ý khác.
♦(Đại) Đại từ ngôi thứ ba, số ít, chỉ đồ vật hoặc sự vật: nó, cái đó, việc đó, điều ấy, ... ◎Như: chỉ thặng giá bán bình tửu, cha môn bả tha hát hoàn liễu ba , chỉ còn nửa chai rượu, chúng ta đem nó uống hết đi.
♦Một âm là đà. (Danh) Thác đà con lạc đà. ◇Hán Thư : Dân tùy súc mục trục thủy thảo, hữu lư mã, đa thác đà , , (Tây vực truyện 西) Dân theo muông thú tìm nước cỏ, có lừa ngựa, nhiều lạc đà.

: tā


Vừa được xem: 雞毛帚