Pineapple

- mạnh, mãng

♦ Phiên âm: (mèng)

♦ Bộ thủ: Tử ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Hình) Trưởng, cả (lớn nhất trong anh em, chị em). ◇Khổng Dĩnh Đạt : Mạnh, trọng, thúc, quý, huynh đệ tỉ muội trưởng ấu chi biệt tự dã , , , , (Chánh nghĩa ) Mạnh, trọng, thúc, quý: là chữ phân biệt anh em chị em lớn nhỏ vậy. § Ghi chú: Có sách ghi: con trai trưởng dòng đích gọi là , con trai trưởng dòng thứ gọi là mạnh .
♦(Danh) Tháng đầu mỗi mùa. ◎Như: mạnh xuân tháng giêng (đầu mùa xuân), mạnh hạ tháng tư (đầu mùa hè).
♦(Danh) Nói tắt tên Mạnh Tử 孟子 hoặc sách của Mạnh Tử 孟子. ◎Như: Khổng Mạnh , luận Mạnh .
♦(Danh) Họ Mạnh.
♦Một âm là mãng. (Hình) Lỗ mãng, khoa đại. ◎Như: mãng lãng lỗ mãng, thô lỗ. ◇Liêu trai chí dị : Yển ngọa không trai, thậm hối mãng lãng , (Cát Cân ) Nằm bẹp trong phòng trống, rất hối hận là mình đã xử sự lỗ mãng.

: mèng
1.
2.
3.
4.
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 拋荒宿若即若離