Pineapple

- tả, thư

♦ Phiên âm: (jiě)

♦ Bộ thủ: Nữ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Tục gọi chị là tả. § Thông tỉ .
♦(Danh) Tiếng gọi người nữ ngang tuổi. ◎Như: Dương tả chị Dương.
♦(Danh) Tiếng thông dụng để gọi phụ nữ. ◎Như: tiểu tả cô, tiểu thư.
♦§ Ta quen đọc là thư.

: jiě
1.
2.
3.


Vừa được xem: 紆徐始祖鳥