Pineapple

- phục, phúc, phú, phức

♦ Phiên âm: (fù)

♦ Bộ thủ: Tuy ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

: (, )fù
1.
2.
3. 使
4.
5.


Vừa được xem: 儀仗弗里敦妙手回春