Pineapple

- tăng

♦ Phiên âm: (zēng)

♦ Bộ thủ: Thổ ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Động) Thêm. ◎Như: nguyên cảo tăng san nhuận sức nhi thành 稿 (từ) nguyên cảo thêm bớt nhuận sắc mà thành. ◇Bát-nhã ba-la mật-đa tâm kinh : Bất tăng bất giảm Không thêm, không bớt.

: zēng


Vừa được xem: 蒲月毛料,呢子同等斩内腰身补强