- báo

♦ Phiên âm: (bào)

♦ Bộ thủ: Thổ ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Báo đền. ◇Nguyễn Trãi : Quốc ân vị báo lão kham liên (Hải khẩu dạ bạc hữu cảm ) Ơn nước chưa đáp đền mà đã già, thật đáng thương.
♦(Động) Đáp lại. ◎Như: Báo Nhậm Thiếu Khanh thư Đáp lại thư của Nhậm Thiếu Khanh. § Ghi chú: Người viết là Tư Mã Thiên .
♦(Động) Đưa tin, nói rõ cho biết. ◎Như: báo cáo nói rõ cho biết, báo tín cho biết tin.
♦(Động) Kẻ dưới dâm với người trên. ◇Tả truyện : Văn Công báo Trịnh Tử chi phi (Tuyên Công tam niên ) Văn Công dâm loạn với nàng phi của Trịnh Tử.
♦(Động) Luận tội xử phạt.
♦(Danh) Tin tức. ◎Như: tiệp báo tin thắng trận, điện báo tin dây thép.
♦(Danh) Báo chí. ◎Như: nhật báo nhật trình, vãn báo báo xuất bản buổi tối.
♦(Danh) Kết quả do nghiệp sinh ra. ◎Như: thiện báo , ác báo .
♦(Hình) Vội vã.

: bào
1.
2. ,
3.
4.


Vừa được xem: 上策圖案