- nghiêu

♦ Phiên âm: (yáo)

♦ Bộ thủ: Thổ ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Cao.
♦(Danh) Vua Nghiêu , một vị vua rất hiền thánh đời xưa.
♦(Danh) Họ Nghiêu.

: yáo
xem “”。


Vừa được xem: 舊業孱弱浪費平常拋費寶雞常備