VN520


              

Phiên âm :

Hán Việt : thổ, độ, đỗ

Bộ thủ : Thổ (土)

Dị thể : không có

Số nét : 3

Ngũ hành : Thổ (土)

(Danh) Đất. ◎Như: niêm thổ 黏土 đất thó, đất sét, sa thổ 沙土 đất cát, nê thổ 泥土 đất bùn.
(Danh) Khu vực, cương vực. ◎Như: hữu nhân thử hữu thổ 有人此有土 có người thì có chỗ ở, quốc thổ 國土 cương vực quốc gia, lĩnh thổ 領土 bao gồm đất đai, hải phận, không phận thuộc chủ quyền quốc gia.
(Danh) Quê hương, làng xóm, hương lí. ◎Như: cố thổ 故土 quê cũ. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: Niên lão tư thổ 年老思土 (Ban Siêu truyện 班超傳) Tuổi già nhớ quê huơng.
(Danh) Một hành trong ngũ hành 五行.
(Danh) Tiếng thổ, một âm trong bát âm 八音.
(Danh) Sao Thổ.
(Danh) Giống Thổ, người Thổ. ◎Như: dùng người Thổ làm quan cai trị thổ gọi là thổ ti 土司.
(Hình) Thuộc về một địa phương, khu vực, bổn địa. ◎Như: thổ sản 土產 sản vật địa phương, thổ thoại 土話 tiếng địa phương.
(Hình) Thuộc về truyền thống xưa, đã có lâu đời trong dân gian. ◎Như: thổ phương pháp 土方法 cách làm theo lối cũ trong dân gian.
(Hình) Không hợp thời, lỗi thời, quê mùa. ◎Như: thổ khí 土氣 quê mùa.
Một âm là độ. (Danh) ◎Như: Tịnh độ 淨土 là cõi vực, thế giới rất sạch sẽ, sung sướng ở Tây phương. Tông phái tu cầu được vãng sinh về bên ấy gọi là Tịnh độ tông 淨土宗.
Lại một âm nữa là đỗ. (Danh) Vỏ của rễ cây. ◇Thi Kinh 詩經: Triệt bỉ tang đỗ 徹彼桑土 (Bân phong 豳風, Si hào 鴟鴞) Bóc lấy vỏ của rễ cây dâu kia.


Xem tất cả...