Pineapple

- viên

♦ Phiên âm: (yuán)

♦ Bộ thủ: Vi ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()yuán
1.
2.
3. 使
4.
5.
6.
7. ”。
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 仙人鞭