Pineapple

- hưởng, hướng

♦ Phiên âm: (xiàng)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Ngoảnh về. § Thông hướng .
♦(Động) Theo về, nghiêng về. ◇Sử Kí 史記: Tuy bất năng chí, nhiên tâm hưởng vãng chi , (Khổng Tử thế gia ) Dù không đến được, nhưng lòng nghiêng theo cả.
♦(Động) Dẫn dắt, dẫn đạo.

: xiàng
1. ”。
2. ”。》:“。”
3. 。《》:“。”
4. :“”。


Vừa được xem: 止痛第二國際了解