Pineapple

- thần

♦ Phiên âm: (chún)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Tục dùng như chữ thần .

: chún
齿齿


Vừa được xem: 懷鬼胎女眷陰惡孔老