Pineapple

- chỉ, chích

♦ Phiên âm: (zhǐ, zhī)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Trợ) Trợ từ giữa câu hoặc cuối câu: Biểu thị cảm thán hoặc xác định. ◇Thi Kinh : Nhạc chỉ quân tử (Tiểu nhã , Nam san hữu đài ) Vui vậy thay người quân tử.
♦(Phó) Chỉ có. § Nghĩa như cận . ◎Như: chỉ thử nhất gia chỉ một nhà ấy.
♦(Phó) Chỉ, chỉ ... mà thôi. ◎Như: chỉ quản khứ tố .
♦(Liên) Nhưng, nhưng mà. § Dùng như đãn , nhi . ◎Như: tha bất thị bất hội, chỉ thị bất dụng tâm bãi liễu , .
♦(Danh) Họ Chỉ.
♦§ Giản thể của chích .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()zhī
1.
2.
, : (, , )zhǐ
1.
2.


Vừa được xem: