Pineapple

- phát

♦ Phiên âm: (fā, fà, )

♦ Bộ thủ: Hựu ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()fā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13. ,
, : ()fà
,


Vừa được xem: 可是助詞助興伽藍代替