VN520


              

Phiên âm :

Hán Việt : cập

Bộ thủ : Hựu (又)

Dị thể : không có

Số nét : 3

Ngũ hành : Mộc (木)

(Động) Đến, đạt tới. ◎Như: cập chí 及至 cho đến, cập đệ 及第 thi đậu. ◇Tả truyện 左傳: Bất cập hoàng tuyền, vô tương kiến dã 不及黃泉, 無相見也 (Ẩn Công nguyên niên 隱公元年) Không tới suối vàng thì không gặp nhau.
(Động) Kịp. ◎Như: cập thời 及時 kịp thời, cập tảo 及早 sớm cho kịp. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: Ngã dĩ thất khẩu, hối vô cập 我已失口, 悔無及 (Thâu đào 偷桃) Ta đã lỡ lời, hối chẳng kịp.
(Động) Bằng. ◎Như: bất cập nhân 不及人 chẳng bằng người. ◇Lí Bạch 李白: Đào Hoa đàm thủy thâm thiên xích, Bất cập Uông Luân tống ngã tình 桃花潭水深千尺, 不及汪倫送我情 (Tặng Uông Luân 贈汪倫) Nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước, Không bằng tình bạn Uông Luân lúc đưa tiễn ta.
(Động) Liên quan, liên lụy, dính líu. ◎Như: ba cập 波及 liên lụy (như sóng tràn tới).
(Động) Kế tục. ◎Như: huynh chung đệ cập 兄終弟及 anh chết em kế tục (chế độ ngày xưa truyền ngôi vua từ anh tới em).
(Động) Thừa lúc, thừa dịp. ◇Tả truyện 左傳: Cập kì vị kí tế dã, thỉnh kích chi 及其未既濟也, 請擊之 (Hi Công nhị thập nhị niên 僖公二十二年) Thừa dịp họ chưa qua sông hết, xin hãy tấn công.
(Liên) Cùng, và. ◇Ngụy Hi 魏禧: Khấu kì hương cập tính tự, giai bất đáp 扣其鄉及姓字, 皆不答 (Đại thiết truy truyện 大鐵椎傳) Hỏi quê quán và tên họ, đều không đáp.


Xem tất cả...