- nguyên, nguyện

♦ Phiên âm: (yuán, yuàn)

♦ Bộ thủ: Hán ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Có gốc ở, bắt nguồn ở, phát sinh từ. ◇Trang Tử : Thánh hữu sở sanh, vương hữu sở thành, giai nguyên ư Nhất , , (Thiên hạ ) Chỗ thánh sinh ra, chỗ vua nên công, đều bắt nguồn từ Một (Đạo thuần nhất).
♦(Động) Suy cứu, thôi cầu cho tới nguồn gốc. ◎Như: nguyên thủy yếu chung suy cùng cái trước, rút gọn cái sau. ◇Thẩm Quát : Mạc khả nguyên kì lí (Mộng khê bút đàm ) Không thể truy cầu cái lí của nó.
♦(Động) Tha thứ. ◎Như: nguyên lượng khoan thứ, tình hữu khả nguyên về tình thì có thể lượng thứ.
♦(Danh) Cánh đồng, chỗ đất rộng và bằng phẳng. ◎Như: bình nguyên đồng bằng, cao nguyên đồng cao, thảo nguyên đồng cỏ.
♦(Danh) Bãi tha ma. ◎Như: cửu nguyên chỗ quan khanh đại phu đời nhà Tấn để mả, về sau dùng làm tiếng gọi nơi tha ma.
♦(Danh) Gốc rễ. ◎Như: đại nguyên gốc lớn.
♦(Danh) Họ Nguyên.
♦(Hình) Từ lúc đầu, tự ban sơ. ◎Như: nguyên văn văn viết ra từ đầu, văn gốc, nguyên du dầu thô (chưa biến chế), vật quy nguyên chủ vật về với chủ cũ (từ ban đầu).
♦(Phó) Vốn dĩ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Giả mẫu nguyên một hữu đại bệnh, bất quá thị lao phạp liễu, kiêm trước liễu ta lương , , (Đệ tứ thập nhị hồi) Giả mẫu vốn không có bệnh gì nặng, chẳng qua là mệt nhọc, lại thêm cảm lạnh một chút.
♦Một âm là nguyện. (Hình) Trung hậu, thành thật. § Thông nguyện . ◇Luận Ngữ : Hương nguyện, đức chi tặc dã , (Dương Hóa ) Kẻ hương nguyện (ra vẻ thành thật, giả đạo đức trong làng), là kẻ làm hại đạo đức.

: yuán
1. 稿
2.
3.
4. 广
5. ”。


Vừa được xem: 仔密仓鼠仓管仓库保管员仓库,配料房