Pineapple

- vụ, vũ

♦ Phiên âm: (wù)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Chuyên tâm, chăm chú. ◎Như: vụ bản chăm chú vào cái căn bản. ◇Luận Ngữ : Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh , (Học nhi ) Người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc vững thì đạo đức sinh.
♦(Động) Mưu lấy, truy cầu. ◇Hàn Dũ : Tham đa vụ đắc, tế đại bất quyên , (Tiến học giải ) Tham lấy cho nhiều, nhỏ lớn chẳng bỏ.
♦(Phó) Nhất thiết, cốt phải, tất dùng. ◎Như: vụ khất cần xin, vụ tất tiểu tâm cần phải cẩn thận.
♦(Danh) Việc, công tác. ◎Như: gia vụ việc nhà, công vụ việc công, sự vụ sự việc, thứ vụ các việc.
♦(Danh) Sở thu thuế ngày xưa.
♦(Danh) Họ Vụ.
♦Một âm là . § Thông .

: wù
xem “”。


Vừa được xem: 導航續航航模