VN520


              

Phiên âm : dòng

Hán Việt : động

Bộ thủ : Lực (力)

Dị thể :

Số nét : 6

Ngũ hành : Hỏa (火)

: (動)dòng
1. 改变原来位置或脱离静止状态, 与“静”相对: 变动.波动.浮动.振动.震动.
2. 使开始发生: 发动.
3. 使用: 动用.动武.动问.
4. 使起作用或变化, 使感情起变化: 感动.动人心弦.娓娓动听.动容.
5. 吃: 这几天不动荤腥.
6. 非静止的: 动画.
7. 可变的: 动产.
8. 行为: 举动.动作.
9. 常常: 动辄得咎.


Xem tất cả...