Pineapple

- tắc

♦ Phiên âm: (zé)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Khuôn phép. ◎Như: ngôn nhi vi thiên hạ tắc nói ra mà làm phép tắc cho thiên hạ.
♦(Danh) Gương mẫu. ◎Như: dĩ thân tác tắc lấy mình làm gương.
♦(Danh) Đơn vị trong văn từ: đoạn, mục, điều, tiết. ◎Như: nhất tắc tiêu tức ba đoạn tin tức, tam tắc ngụ ngôn ba bài ngụ ngôn, thí đề nhị tắc hai đề thi.
♦(Danh) Họ Tắc.
♦(Động) Noi theo, học theo. ◇Sử Kí 史記: Tắc Cổ Công, Công Quý chi pháp, đốc nhân, kính lão, từ thiếu , , , , (Chu bổn kỉ ) Noi theo phép tắc của Cổ Công và Công Quý, dốc lòng nhân, kính già, yêu trẻ.
♦(Liên) Thì, liền ngay. ◎Như: học như nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối , 退 học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến là lùi ngay.
♦(Liên) Thì là, thì. ◇Luận Ngữ : Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ , (Học nhi ) Con em ở trong nhà thì hiếu thảo (với cha mẹ), ra ngoài thì kính nhường (bậc huynh trưởng).
♦(Liên) Lại, nhưng lại. ◎Như: dục tốc tắc bất đạt muốn cho nhanh nhưng lại không đạt.
♦(Liên) Chỉ. ◇Tuân Tử : Khẩu nhĩ chi gian tắc tứ thốn nhĩ (Khuyến học ) Khoảng giữa miệng và tai chỉ có bốn tấc thôi.
♦(Liên) Nếu. ◇Sử Kí 史記: Kim tắc lai, Bái Công khủng bất đắc hữu thử , (Cao Tổ bổn kỉ ) Nay nếu đến, Bái Công sợ không được có đấy.
♦(Liên) Dù, dù rằng. ◇Thương quân thư : Cẩu năng lệnh thương cổ kĩ xảo chi nhân vô phồn, tắc dục quốc chi vô phú, bất khả đắc dã , , (Ngoại nội ) Nếu có thể làm cho số người buôn bán và làm nghề thủ công không đông thêm, thì dù muốn nước không giàu lên cũng không thể được.
♦(Phó) Là, chính là. ◇Mạnh Tử 孟子: Thử tắc quả nhân chi tội dã (Công Tôn Sửu hạ ) Đó chính là lỗi tại tôi.

: zé
xem “”。


Vừa được xem: 操井臼