Pineapple

- biệt

♦ Phiên âm: (bié, biè)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : bié
1.
2.
3.
4.
5.
6.
, : ()biè
别扭


Vừa được xem: 蛛絲馬跡蛋白質蚱蟬循環論證蚜蟲蚌鷸相持蚌胎蚊香