Pineapple

- tắc

♦ Phiên âm: (zé)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zé
1.
2.
3.
4. 便
5.
6.
7. , , ……
8.
9.


Vừa được xem: 拔刀相助革命家政法政治經濟學政治協商會議害怕容色菊花酒