- hình

♦ Phiên âm: (xíng)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Hình phạt. § Luật ngày xưa định năm hình là: tử, lưu, đồ, trượng, si .
♦(Danh) Phép thường, điển phạm, pháp luật. § Thông hình . ◇Thi Kinh : Võng phu cầu tiên vương, Khắc cộng minh hình , (Đại nhã , Ức ) Suy cầu rộng khắp (theo đạo) vua trước, (Để có thể) nắm giữ được pháp luật sáng suốt.
♦(Động) Giết hại. ◇Sử Kí 史記: Kim nãi dĩ thiếp thượng tại chi cố, trọng tự hình dĩ tuyệt tung , (Thích khách liệt truyện ) Nay chỉ vì thiếp vẫn còn sống cho nên (Nhiếp Chánh) mới cố tự hủy hoại thân thể để làm mất tung tích (để tránh cho thiếp tôi khỏi liên lụy).
♦(Động) Làm theo, mô phỏng. ◇Lễ Kí : Hình nhân giảng nhượng, thị dân hữu thường , (Lễ vận ) Theo đức nhân giảng dạy, chỉ bảo cho dân biết đạo thường.
♦(Động) Làm cho ngay chính. § Thông hình . ◇Thi Kinh : Hình vu quả thê, Chí vu huynh đệ, Dĩ nhạ vu gia bang , , (Đại nhã , Tư trai ) Làm cho ngay chính vợ mình, Cho tới anh em, Để đón rước cả nước nhà (theo về).

: xíng
1.
2.


Vừa được xem: 趕浪頭冥裝幌子