Pineapple

- tạc

♦ Phiên âm: (záo, zuò)

♦ Bộ thủ: Khảm ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()záo
1. 穿”。
2. 穿
3.
4.


Vừa được xem: 軫懷广田县广渊县广治省軟磨教材敗子軟玉广治市