-

♦ Phiên âm: (dòng)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


: dòng
xem “”。

: dòng
xem “”。


Vừa được xem: 手眼觀眾性急公河市馬其頓