Pineapple

- sách

♦ Phiên âm: (cè)

♦ Bộ thủ: Quynh ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦§ Cũng viết là .

: cè
1.
2.
3.


Vừa được xem: 籍籍簪纓Http://Www.Google.Com打燈籠