VN520


              

Phiên âm : diǎn

Hán Việt : điển

Bộ thủ : Bát (八)

Dị thể : không có

Số nét : 8

Ngũ hành : Hỏa (火)

(Danh) Sách của ngũ đế 五帝, chỉ các kinh sách trọng yếu. ◇Tả truyện 左傳: Thị năng độc tam phần ngũ điển 是能讀三墳五典 (Chiêu Công thập nhị niên 昭公十二年) Đọc được các sách cổ của tam vương ngũ đế.
(Danh) Phép thường. ◇Chu Lễ 周禮: Đại tể chi chức, chưởng kiến bang chi lục điển, dĩ tá vương trị bang quốc 大宰之職, 掌建邦之六典, 以佐王治邦國 (Thiên quan 天官, Đại tể 大宰) Chức đại tể, nắm giữ lập nên sáu phép thường của nước, để giúp vua trị các nước.
(Danh) Sách được coi là mẫu mực, dùng làm tiêu chuẩn. ◎Như: tự điển 字典 sách định nghĩa, làm mẫu mực cho chữ nghĩa, dẫn kinh cứ điển 引經據典 trích dẫn kinh, y cứ vào sách làm mẫu mực.
(Danh) Quy tắc, pháp độ, chuẩn tắc.
(Danh) Việc thời trước, tích cũ. ◎Như: dụng điển 用典 dùng điển cố.
(Danh) Lễ nghi, nghi thức. ◎Như: thịnh điển 盛典 lễ lớn.
(Danh) Họ Điển.
(Động) Quản lí, trị lí, coi sóc. ◎Như: điển thí 典試 quan coi thi, điển ngục 典獄 quan coi ngục, điển tự 典祀 quan coi việc cúng tế, điển tọa 典座 chức coi chín việc về chỗ nằm chỗ ngồi (trong chùa). ◇Tam quốc chí 三國志: Chuyên điển ki mật 專典機密 (Thị Nghi truyện 是儀傳) Chuyên coi giữ việc cơ mật.
(Động) Cầm, cầm cố. ◇Cao Bá Quát 高伯适: Nhị nhật điển không khiếp, Tam nhật xuyết ung xan 二日典空篋, 三日輟饔餐 Đạo phùng ngạ phu 道逢餓夫) Ngày thứ hai đem cầm cái tráp, Ngày thứ ba nhịn không ăn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Triều hồi nhật nhật điển xuân y, Mỗi nhật giang đầu tận túy quy 朝回日日典春衣, 每日江頭盡醉歸 (Khúc Giang 曲江) Ngày ngày đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền mua rượu), Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về.
(Hình) Văn nhã. ◎Như: điển nhã 典雅 văn nhã. ◇Tiêu Thống 蕭統: Từ điển văn diễm 辭典文豔 (Đáp huyền phố viên giảng tụng khải lệnh 答玄圃園講誦啟令) Lời nhã văn đẹp.


Xem tất cả...