Pineapple

- cộng, cung, củng

♦ Phiên âm: (gòng, gōng)

♦ Bộ thủ: Bát ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Phó) Cùng. ◎Như: cộng minh cùng kêu.
♦(Phó) Cả thảy, tổng cộng. ◎Như: cộng kế tính gồm cả, lam tử lí cộng hữu thập khỏa tần quả trong giỏ có tất cả mười trái táo.
♦(Động) Chung hưởng. ◇Luận Ngữ : Nguyện xa mã y khinh cừu dữ bằng hữu cộng, tệ chi nhi vô hám , (Công Dã Tràng ) Mong có xe, ngựa, áo cừu nhẹ chung hưởng với bạn bè, dù có hư nát cũng không tiếc.
♦(Hình) Như nhau, tương đồng. ◎Như: cộng thức quan niệm, ý tưởng như nhau.
♦(Liên) Với, và. ◇Vương Bột : Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc , (Đằng Vương Các tự ) Ráng chiều với cánh vịt trời đơn chiếc cùng bay, nước thu với bầu trời dài một sắc.
♦Một âm là cung. (Động) Cung cấp. § Thông cung .
♦(Hình) Kính. § Thông cung . ◇Tả truyện : Phụ nghĩa, mẫu từ, huynh hữu, đệ cung, tử hiếu , , , , (Văn công thập bát niên ) Cha tình nghĩa, mẹ từ ái, anh thân thiết, em cung kính, con hiếu đễ.
♦(Danh) Họ Cung.
♦Một âm là củng. (Động) Chắp tay. § Thông củng .
♦(Động) Vây quanh, chầu về, hướng về. § Thông củng . ◇Luận Ngữ : Vi chánh dĩ đức, thí như bắc thần, cư kì sở, nhi chúng tinh củng chi , , , (Vi chánh ) Trị lí (làm việc trị dân) mà dùng đức (để cảm hóa), thì cũng như sao bắc đẩu ở chỗ của nó, mà các sao khác hướng về cả.

chữ có nhiều âm đọc:
, : gòng
1.
2. , 使
3.
4.
5. :“。”
6. “
, : gōng
1. ”,
2. ”,


Vừa được xem: 擁護摩尔多瓦夤夜鞋身省料