- lưỡng, lượng

♦ Phiên âm: (liǎng, liàng)

♦ Bộ thủ: Nhập ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Hai, đôi, cặp. ◎Như: lưỡng bổn thư hai cuốn sách, lưỡng tỉ muội đôi chị em. ◇Lí Bạch 李白: Đồng cư Trường Can lí, Lưỡng tiểu vô hiềm sai , (Trường Can hành ) Cùng ở Trường Can, Đôi trẻ (ngây thơ) không có gì ngờ vực nhau.
♦(Phó) Đôi bên cùng lúc. ◎Như: lưỡng lợi (hai bên) cùng có lợi. ◇Tuân Tử : Mục bất năng lưỡng thị nhi minh, nhĩ bất năng lưỡng thính nhi thông , (Khuyến học ) Mắt không thể cùng nhìn hai bên mà trông rõ, tai không thể cùng nghe hai điều mà hiểu thông.
♦(Hình) Vài, mấy, đôi. ◎Như: quá lưỡng thiên tái khán khán để mấy hôm nữa rồi coi.
♦Một âm là lượng. (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị trọng lượng: (a) Lạng, bằng một phần mười sáu cân cũ. ◎Như: bán cân bát lượng nửa cân tám lượng (hai bên lực lượng tương đương). (b) Lạng, bằng một phần mười cân mới. (2) Đơn vị dùng cho cỗ xe. § Thông lượng . ◇Thư Kinh : Nhung xa tam bách lượng (Mục thệ , Tự ) Xe binh ba trăm cỗ.

: liǎng
xem “”。


Vừa được xem: 三農