- bộc

♦ Phiên âm: (pú)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đầy tớ. ◎Như: nô bộc đầy tớ, bộc nhân người hầu hạ.
♦(Danh) Kẻ cầm cương. ◎Như: Ngày xưa có chức Thái bộc tự coi về việc xe ngựa cho vua.
♦(Động) Đánh xe. ◇Luận Ngữ : Tử thích Vệ, Nhiễm Hữu bộc , (Tử Lộ ) (Khổng) Tử tới nước Vệ, Nhiễm Hữu đánh xe.
♦(Đại) Kẻ hèn này. § Lời nói nhún mình dùng trong thư từ. ◇Tư Mã Thiên : Bộc hoài dục trần chi nhi vị hữu lộ (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Kẻ hèn này muốn trình bày lẽ đó nhưng chưa có cơ hội.

: pú
xem “2”。


Vừa được xem: 蠐螬