Pineapple

- trắc

♦ Phiên âm: (cè, zè)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Bên. ◎Như: lưỡng trắc hai bên, tùy thị tại trắc theo hầu ở bên cạnh. ◇Tấn Thư : Thường dữ quần nhi hí ư đạo trắc (Vương Nhung truyện ) Thường cùng đám trẻ con chơi đùa bên đường.
♦(Động) Nghiêng. ◎Như: trắc nhĩ khuynh thính nghiêng tai lắng nghe, trắc thân nhi quá nghiêng mình lách qua.
♦(Động) Ở vào, náu mình. ◇Hoài Nam Tử : Xử cùng tích chi hương, trắc khê cốc chi gian , 谿 (Nguyên đạo ) Ở nơi làng quê hẻo lánh, náu mình trong khoảng khe hang.
♦(Hình) Bên cạnh, phụ, lẽ. ◎Như: trắc diện mặt bên, trắc thất vợ lẽ.
♦(Hình) Hèn, dốt. ◎Như: trắc lậu hèn kém.
♦(Phó) Lóm, lấm lét. ◎Như: vô trắc thính chớ nghe lóm. ◇Nguyễn Du : Thê kiến kì phu trắc mục thị (Tô Tần đình ) Vợ thấy chồng lấm lét nhìn.

: zhāi
”。


Vừa được xem: 雨傘極樂鳥耀錄音電話多疑甲殼打流