Pineapple

- môn

♦ Phiên âm: (men)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦§ Tiếng dùng phụ sau danh từ hoặc nhân danh đại danh từ để chỉ số nhiều: bọn, chúng, họ ... ◎Như: ngã môn bọn ta, bằng hữu môn bạn bè.

: mén
xem “”。


Vừa được xem: 齋醮齋果鷗波马自达馬桶雨水管雖說雖則雕琢