Pineapple

- môn

♦ Phiên âm: (men).

♦ Bộ thủ: Nhân ().

♦ Ngũ hành: cập nhật.


♦§ Tiếng dùng phụ sau danh từ hoặc nhân danh đại danh từ để chỉ số nhiều: bọn, chúng, họ ... ◎Như: ngã môn bọn ta, bằng hữu môn bạn bè.