Pineapple

- tuấn

♦ Phiên âm: (jùn)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Người tài giỏi, tài trí vượt bậc. ◎Như: tuấn kiệt người tài giỏi. ◇Mạnh Tử 孟子: Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị 使, (Công Tôn Sửu thượng ) Tôn trọng kẻ hiền, dùng người có khả năng, bậc tài giỏi sẽ ở tại vị.
♦(Hình) Tài giỏi xuất chúng. ◇Tào Thực : Nhược phù Điền Văn, Vô Kị chi trù, nãi thượng cổ chi tuấn công tử dã , , (Thất khải ) Những người như Điền Văn, Vô Kị, mới là những công tử tài giỏi thời thượng cổ vậy.
♦(Hình) Diện mạo xinh đẹp. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Lão tổ tông thả biệt vấn, chỉ thuyết bỉ ngã tuấn bất tuấn? , (Đệ lục thập cửu hồi) Bà thử xem kĩ coi, so với cháu, có đẹp không?

: jùn
1.
2.
3. ”,


Vừa được xem: 赤痢薄藝金城湯池节日服装音容宛在残疾保险弱冠