Pineapple

便 - tiện

♦ Phiên âm: (biàn, pián)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Thuận, thuận lợi. ◎Như: tiện lợi 便 lợi ích. ◇Sử Kí 史記: Tựu thiện thủy thảo đồn, xả chỉ, nhân nhân tự tiện , , 便 (Lí tướng quân truyện ) Đóng trại ở những nơi nước tốt cỏ tốt, buông thả không gò bó, ai nấy đều tùy tiện.
♦(Hình) Thường, xoàng, đơn giản. ◎Như: tiện phục 便 thường phục, tiện phạn 便 bữa cơm thường.
♦(Hình) Nhanh nhẹn, mẫn tiệp. ◇Luận Ngữ : Kì tại tông miếu triều đình, tiện tiện nhiên, duy cẩn nhĩ , 便便 (Hương đảng ) Ngài (Khổng tử) ở tại tông miếu, triều đình, thì khéo léo mẫn tiệp, mà rất thận trọng.
♦(Hình) Yên ổn. ◎Như: tiện điện 便殿, tiện cung 便 cung điện yên ổn.
♦(Động) Thích hợp. ◎Như: tiện ư huề đái 便 rất tiện để đeo bên mình.
♦(Động) Làm lợi cho, có lợi cho. ◇Sử Kí 史記: Tướng tại ngoại, chủ lệnh hữu sở bất thụ, dĩ tiện quốc gia , , 便 (Ngụy Công Tử liệt truyện ) Tướng ở ngoài biên thùy, lệnh của vua có cái không theo, để làm lợi ích cho quốc gia.
♦(Động) Quen thuộc. ◇Tam quốc chí : Bố tiện cung mã 便 (Lữ Bố truyện ) (Lã) Bố quen cỡi ngựa bắn cung.
♦(Động) Bài tiết cứt, đái. ◎Như: tiện niệu 便尿 đi giải.
♦(Danh) Lúc thuận tiện. ◎Như: tiện trung thỉnh lai cá điện thoại 便 khi nào tiện xin gọi điện thoại.
♦(Danh) Cơ hội. ◇Lí Hoa : Ngô tưởng phù bắc phong chấn Hán, Hồ binh tí tiện; chủ tướng kiêu địch, kì môn (*) thụ chiến , 便; , (Điếu cổ chiến tràng văn ) Ta tưởng trận gió bắc làm rúng động quân Hán, binh Hồ thừa cơ quấy nhiễu; chủ tướng khinh địch, kì môn giao chiến. § Ghi chú (*): kì môn là một chức quan võ.
♦(Danh) Phân, nước đái. ◎Như: đại tiện 便 đi ỉa, tiểu tiện 便 đi đái, phẩn tiện 便 cứt đái.
♦(Danh) Họ Tiện.
♦(Phó) Liền, ngay, lập tức. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Na tăng tiện niệm chú thư phù, đại triển huyễn thuật 便, (Đệ nhất hồi) Nhà sư đó liền niệm chú viết bùa, thi triển hết phép thuật ra.
♦(Phó) Biểu thị phản vấn: Há, chẳng là. ◇Văn Đồng : Nhược vô thư tịch kiêm đồ họa, tiện bất giáo nhân bạch phát sanh? , 便 (Khả tiếu khẩu hào ) Nếu như không có sách vở cùng đồ họa, há chẳng khiến người ta ra tóc trắng sao?
♦(Liên) Dù, cho dù, dù có. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Tiện dữ tiên sanh ưng vĩnh quyết, Cửu trùng tuyền lộ tận giao kì 便, (Tống Trịnh thập bát kiền ) Cho dù phải vĩnh biệt tiên sinh, Thì dưới chín suối cũng là cơ hội gặp nhau.

便 chữ có nhiều âm đọc:
, 便: biàn
1. 便便便便
2. 便便便便便便
3. 便便
4. 便
5. 尿尿便便
, 便: pián
1. 〔便便便便”。
2. 〔便宜西便便
3. 〔便嬖
4. 〔便佞


Vừa được xem: 便經綸它們芝蘭玉樹科學教育影片