Pineapple

- dật

♦ Phiên âm: (yì)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Hàng dật. Trong lễ định vua Thiên tử được bắt sáu mươi tư người múa bài bông, tám hàng, mỗi hàng tám người gọi là múa bát dật .

: yì


Vừa được xem: 舀子遛彎兒