- nhĩ

♦ Phiên âm: (Nǐ)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


? em ăn cơm chưa?
1.
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 下官下壽下土下國下問下元