Pineapple

- lệnh, linh

♦ Phiên âm: (lìng, líng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Mệnh lệnh. ◎Như: quân lệnh mệnh lệnh trong quân đội, pháp lệnh chỉ chung mệnh lệnh trong pháp luật.
♦(Danh) Chức quan (thời xưa). ◎Như: huyện lệnh quan huyện.
♦(Danh) Trong các trò chơi, điều lệ lập ra phải tuân theo, gọi là lệnh. ◎Như: tửu lệnh lệnh rượu.
♦(Danh) Thời tiết, mùa. ◎Như: xuân lệnh tiết xuân.
♦(Danh) Tên gọi tắt của tiểu lệnh một thể trong từ hoặc khúc .
♦(Danh) Họ Lệnh.
♦(Động) Ra lệnh, ban lệnh. ◇Luận Ngữ : Kì thân chánh, bất lệnh nhi hành, kì thân bất chánh, tuy lệnh bất tòng , , , (Tử Lộ ) Mình mà chính đáng, (dù) không ra lệnh (dân) cũng theo, mình mà không chính đáng, (tuy) ra lệnh (dân cũng) chẳng theo.
♦(Hình) Tốt đẹp, tốt lành. ◎Như: lệnh đức đức tốt, lệnh danh tiếng tăm, lệnh văn danh giá.
♦(Hình) Kính từ, tiếng tôn xưng. ◎Như: nói đến anh người khác thì tôn là lệnh huynh , nói đến em người khác thì tôn là lệnh đệ .
♦Một âm là linh. (Động) Khiến, sai sử, làm cho. ◎Như: linh nhân khởi kính khiến người nẩy lòng kính, sử linh 使 sai khiến. ◇Chiến quốc sách : Hữu phục ngôn linh Trường An Quân vi chí giả, lão phụ tất thóa kì diện , (Triệu sách tứ , Triệu thái hậu tân dụng sự ) Ai mà còn nói (đến chuyện) khiến Trường An Quân đến Trường An làm con tin thì già này tất nhổ vào mặt.

chữ có nhiều âm đọc:
, : líng
令狐〕a. tên địa danh thời cổ ,西;b.
, : lǐng

, : lìng
1.
2.
3. 使使
4.
5.
6.
7.


Vừa được xem: