Pineapple

- kim

♦ Phiên âm: (jīn).

♦ Bộ thủ: Nhân ().

♦ Ngũ hành: Mộc ().


♦(Danh) Ngày nay, hiện nay, thời nay. Đối lại với cổ ngày xưa. ◎Như: cổ kim ngày xưa và ngày nay, kim phi tích tỉ nay không bằng xưa.
♦(Danh) Họ Kim.
♦(Hình) Nay, bây giờ. ◎Như: kim thiên hôm nay, kim niên năm nay.
♦(Đại) Đây (dùng như thử ). ◇Quốc ngữ : Vương viết: Kim thị hà thần dã : (Chu ngữ thượng ) Nhà vua hỏi: Đây là thần gì?


Vừa được xem: 衛生帶現行犯或有费康樂球鮮紅鬧事邦交避匿遊客