- kinh, nguyên

♦ Phiên âm: (jīng)

♦ Bộ thủ: đầu ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Gò cao do người làm ra. ◇Tam quốc chí : Ư tiệm lí trúc kinh, giai cao ngũ lục trượng , (Công Tôn Toản truyện ) Đắp gò cao trong hào, đều cao năm, sáu trượng.
♦(Danh) Kho thóc lớn hình vuông. ◇Quản Tử : Hữu tân thành khuân kinh giả nhị gia (Khinh trọng đinh ) Mới làm xong hai kho thóc lớn tròn và vuông.
♦(Danh) Quốc đô, thủ đô. ◎Như: kinh sư kinh thành, đế kinh kinh đô. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Tự ngôn bổn thị kinh thành nữ, Gia tại Hà Mô lăng hạ trú , (Tì bà hành ) Nói rằng vốn là con gái ở kinh thành, Nhà ở dưới cồn Hà Mô.
♦(Danh) Số mục. § Ngày xưa, mười ức là một triệu , mười triệu là một kinh .
♦(Danh) Họ Kinh.
♦(Hình) To, cao lớn. ◇Chiến quốc sách : Dị nhật giả, Cánh Luy dữ Ngụy vương xử kinh đài chi hạ, ngưỡng kiến phi điểu , , (Sở sách tứ ) Một hôm, Cánh Luy cùng với vua Ngụy ở dưới một cái đài cao, ngửa mặt nhìn chim bay.
♦Một âm là nguyên. (Danh) Mồ mả. § Đồng nghĩa với nguyên . ◎Như: cửu nguyên bãi tha ma. § Cũng như nói cửu nguyên .

: jīng
1.
2.
3. 亿
4. 广西
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 杜甫圈點富安奧藏