Pineapple

- ngũ

♦ Phiên âm: (wǔ)

♦ Bộ thủ: Nhị ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Số năm.
♦(Danh) Họ Ngũ.

: wǔ
1.
2. “6”。


Vừa được xem: 福無雙至禁屠禁宮禁地禁中邃密神經過敏神經質神經衰弱