- vu, hu, ư

♦ Phiên âm: (yú, xū)

♦ Bộ thủ: Nhị ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Đi, về. ◎Như: vu quy con gái về nhà chồng.
♦(Động) Lấy. ◇Thi Kinh : Trú nhĩ vu mao (Bân phong , Thất nguyệt ) Sớm ngươi đi lấy cỏ tranh.
♦(Giới) Tại, ở. § Cũng như ư . ◇Nghi lễ : Tế lập vu môn ngoại 婿 (Sĩ hôn lễ ) Chú rể đứng ở ngoài cửa.
♦(Giới) Với, đối với. ◇Sử Kí 史記: Tam công thành hữu công vu dân (Hạ bổn kỉ ) Cả ba người đều có công với dân.
♦(Giới) Tới, đến. ◇Hoài Nam Tử : Dĩ điềm dưỡng tính, dĩ mạc xử thần, tắc nhập vu thiên môn , , (Nguyên đạo ) Lấy an nhiên nuôi dưỡng tính, lấy tĩnh lặng giữ ở tinh thần, thì sẽ vào tới cửa thiền.
♦(Giới) Y theo. ◇Thư Kinh : Lịch cáo nhĩ bách tính vu trẫm chí (Bàn Canh hạ ) Báo cho khắp trăm họ biết y theo ý của trẫm.
♦(Liên) Và, với. ◇Thượng Thư : Bất khắc kính vu hòa, tắc vô ngã oán , (Đa phương ) (Nếu) không kính cẩn và thuận hòa, thì đừng trách ta.
♦(Trợ) Dùng ở giữa câu, để thư hoãn ngữ khí. ◇Thi Kinh : Hoàng điểu vu phi, Tập vu quán mộc, Kì minh dê dê , (Chu nam , Cát đàm ) Hoàng điểu bay đến, Đậu trên bụi cây, Tiếng hót véo von.
♦(Trợ) Dùng ở cuối câu, biểu thị nghi vấn. § Cũng như hồ . ◇Lã Thị Xuân Thu : Nhiên tắc tiên sanh thánh vu? (Thẩm ứng lãm , Thẩm ứng) Thế thì tiên sinh có thánh minh không?
♦(Hình) Lờ mờ. ◎Như: kì giác dã vu vu cái biết đó lờ mờ.
♦Một âm là hu. (Thán) Ôi, chao ơi, v.v. ◇Thi Kinh : Hu ta lân hề (Chu nam , Lân chi chỉ ) Chao ơi, con lân kia!
♦§ Cổ văn dùng như ư .
♦§ Giản thể của ư .

: yú
1.
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 砂糖境內������膠體溶液