- loạn

♦ Phiên âm: (luàn)

♦ Bộ thủ: ất ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Dùng như chữ loạn .

: ()luàn
1.
2.
3.
4. 便
5.
6.
7.
8.


Vừa được xem: 五湖四海伴娘五洲五毒伯仲五步蛇伊河五欲五更