VN520


              

Phiên âm : wèi, wéi

Hán Việt : vi, vị

Bộ thủ : Chủ (丶)

Dị thể :

Số nét : 4

Ngũ hành : Thổ (土)

为 chữ có nhiều âm đọc:
一, : (爲)wéi
1. 做, 行, 做事: 为人.为时.为难.不为己甚.
2. 当做, 认做: 以为.认为.习以为常.
3. 变成: 成为.
4. 是: 十两为一斤.
5. 治理, 处理: 为政.
6. 被: 为天下笑.
7. 表示强调: 大为恼火.
8. 助词, 表示反诘或感叹: 敌未灭, 何以家为?
9. (Danh từ) Họ.
二, : (爲)wèi
1. 替, 给: 为民请命.为虎作伥.为国捐躯.
2. 表目的: 为了.为何.
3. 对, 向: 不足为外人道.
4. 帮助, 卫护.


Xem tất cả...