- tam, tám

Phiên âm: (sān,  sàn)
Bộ 1 nhất [2, 3] U+4E09
Ngũ hành: cập nhật
♦(Danh) Số ba.
♦(Danh) Họ Tam.
♦(Hình) Thứ ba. ◎Như: giá thứ bỉ tái tha đắc liễu đệ tam danh trong cuộc thi đó, anh ta chiếm được hạng thứ ba.
♦(Hình) Nhiều lần, lắm lượt. ◎Như: tam phiên lưỡng thứ ba lần bốn lượt, nhất vấn tam bất tri từ đầu tới cuối chẳng biết gì cả.
♦Một âm là tám. (Phó) Nhiều lần, làm đi làm lại. ◇Luận Ngữ : Nam Dong tám phục Bạch Khuê (Tiên tiến ) Ông Nam Dong đọc đi đọc lại thơ Bạch Khuê.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .