Pineapple

- vạn, mặc

♦ Phiên âm: (wàn, mò)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Muôn, một dạng của vạn .
♦Một âm là mặc. (Danh) Mặc Kì họ Mặc Kì (phức tính họ kép), vốn là tên của bộ lạc Tiên Ti , sau lấy làm họ. Đời Bắc Tề có Mặc Sĩ Phổ Bạt .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()wàn
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。
, : ()mò
万俟


Vừa được xem: 兩極匕首兩廣兩可匍匐兩儀匍匐莖全勝內教