- hiển

♦ Phiên âm: (xiǎn)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xiǎn
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 显鸡胗,鸡肫闖南走北不具瘋瘋癲癲