- quyển, quyến, quyền

♦ Phiên âm: (juàn, quán)

♦ Bộ thủ: Tiết ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Sách vở, thư tịch. § Ngày xưa, thư tịch viết trên vải lụa hoặc giấy cuốn lại được, nên gọi thư tịch là quyển. ◎Như: khai quyển hữu ích mở sách đọc thì học được điều hay.
♦(Danh) Cuốn. § Sách gồm nhiều phần, mỗi phần đóng làm một cuốn riêng, gọi là quyển. ◎Như: quyển nhất cuốn một, quyển nhị cuốn hai.
♦(Danh) Thư, họa cuốn lại được. ◎Như: họa quyển bức tranh cuốn.
♦(Danh) Văn thư của quan, văn kiện hành chánh nhà nước. ◎Như: án quyển hồ sơ.
♦(Danh) Bài thi. ◎Như: thí quyển bài thi, khảo quyển chấm bài thi, nạp quyển nộp bài thi.
♦(Danh) Lượng từ: cuốn, tập. ◎Như: tàng thư tam vạn quyển tàng trữ ba vạn cuốn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Độc thư phá vạn quyển, Hạ bút như hữu thần , (Tặng Vi Tả Thừa trượng ) Đọc sách rách bung cả vạn cuốn, Hạ bút như có thần.
♦Một âm là quyến. (Động) Cuốn, cuộn. § Thông . ◎Như: bả trúc liêm tử quyến khởi lai cuốn mành lại, xa quyến khởi trần thổ xe cuốn theo bụi.
♦(Động) Thu xếp lại, giấu đi. § Thông . ◇Liễu Tông Nguyên : Tắc quyến kì thuật (Tử Nhân truyện ) Liền thu giấu thuật của mình đi.
♦(Danh) Chỉ các thứ có hình cuộn tròn lại. § Thông . ◎Như: hoa quyến .
♦(Danh) Đồ làm cho uốn cong. ◎Như: phát quyến ống để uốn tóc.
♦(Danh) Lượng từ: cuộn, ống. ◎Như: tam quyển vệ sanh chỉ ba cuộn giấy vệ sinh.
♦Một âm là quyền. (Hình) Cong. ◎Như: quyền chi cành cong, quyền khúc cong queo.
♦(Hình) Xinh đẹp. ◇Thi Kinh : Hữu mĩ nhất nhân, Thạc đại thả quyền , (Trần phong , Trạch bi ) Có một người đẹp, Cao lớn và xinh đẹp.
♦(Danh) Nắm tay. § Thông quyền . ◎Như: nhất quyền thạch chi đa chỉ còn một nắm đá.
♦§ Thông cổn .

chữ có nhiều âm đọc:
, : juàn
1.
2.
3.
4. ,
, : ()juǎn
1. 西
2.
3. 西


Vừa được xem: 卷教學爭鳴櫛風沐雨雞姦多敢尊師